REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.manufakturanatura.com

obowiązuje od dnia 10.12.2016

Sklep internetowy www.manufakturanatura.com jest prowadzony przez OLKI Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Zgłobicka 30 33-113 Zgłobice, wpisaną do KRS, reprezentowaną przez Monikę Lisińską-Olenicz
Miejsce wykonywania działalności i doręczeń:
ul. Zgłobicka 30, 33-113 Zgłobice
Nip: 9930672572
Regon: 383549350
mail: mn@manufakturanatura.pl

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 2. Sprzedawca – OLKI Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Zgłobicka 33-113 Zgłobice, wpisaną do KRS.
  Miejsce wykonywania działalności i doręczeń:
  ul. Zgłobicka 30, 33-113 Zgłobice
  Nip: 9930672572
  Regon: 383549350
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.manufakturanatura.pl za pośrednictwem którego, Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu internetowego;
 5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OLKI Sp.zo.o.,  a Klientem zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.manufakturanatura.com , w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikacje danych zamówienia;
 9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.manufakturanatura.com, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziału w konkursach dla klientów
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr16, poz. 93 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.Nr144, poz, 1204 ze zm.);
 12. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego www.manufakturanatura.com zawierający w szczególności informacje o aktualnej cenie i promocjach;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. i prawach konsumenta (Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827)
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa określona w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. Umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemy zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 15. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie określone w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta tj. Umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail
 16. Konsument – klient, będący konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego

§2. Postanowienia ogólne
 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
  2. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  3. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
  4. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta
 3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie www.manufakturanatura.com ma charakter wiążący od momenty otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta, indywidualnego konta Klienta.
 2. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.
 3. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.manufakranatura.com
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.manufakturanatura.com należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzy rejestracyjnym.
 7. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.manufakturanatura.com 
 8. Wszelkie Towary zamówione po zalogowania przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
 9. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.manufakturanatura.com  (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
 10. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.manufakturanatura.com  należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres mn@manufakturanatura.com
 11. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.
 12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy.
 13. Oferowany w Sklepie towar przeznaczony jest wyłącznie do produkcji kosmetyków i użytku zewnętrznego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie oferowanych produktów niezgodne z zaleceniami lub wykraczające poza rekomendacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu. Odpowiedzialność Sklepu ogranicza się do gwarancji dotyczących właściwości kosmetycznych oferowanych produktów i nie obejmuje strat wynikłych z ich zastosowania poza kontrolą Sklepu, zatem Sklep nie bierze odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez Sklep produktów.

§4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.manufakturanatura.com  , zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
 3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku z wybraną metodą płatności – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
  1. Zamówionego Towaru,
  2. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
  3. Wybranego sposobu dostawy i terminu płatności,
  4. Kosztów dostawy,
  5. Wybranej metody płatności,
  6. Wybranego adresu dostawy,
  7. Sposobu i terminu zapłaty.
 7. Wysłanie przez klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§5. Sposób I warunki dostawy Towaru

 1. Dostawa Towarów  jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( European Economic Zone ) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.manufakturanatura.com Towarów, realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej.
 3. Dostawa nastąpi w terminach wynikających z dokumentu „Transport i dostawy”

§6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT ( z wyróżnieniem wysokości stawki ) oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew  bankowy  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy  (w  tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku gdy w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, płatność nie zostanie uregulowana, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i automatycznego anulowania zamówienia;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU,obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę  informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez  Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);                        

§7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i  korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
  1. Drogą pocztową – ManufakturaNatura.com ul. Zgłobicka, 33-113 Zgłobice.
  2. Drogą elektroniczną – mn@manufakturanatura.pl, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz słowami „odstąpienie od umowy’.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ManufakturaNatura.com  ul. Zgłobicka 30, 33-113 Zgłobice.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. W przypadku dokonania zamówienia z opcją: odbiór w punkcie i nie odebranie paczki z winy Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, natomiast zwrot opłaty za zamówienie zostanie pomniejszony o faktyczne koszty wysyłki poniesione przez sklep.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, należy kierować na adres: ManufakturaNatura.com ul. Zgłobicka 30 33-113 Zgłobice, Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 9. Newslettery

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie internetowej www.manufakturanatura.com . W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w imieniu swoim lub osób trzecich.
 2. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i innych informacji handlowych, zaznaczając na stronie Sklepu Internetowego stosowne pole.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy.
 2. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych  Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.manufakturanatura.com  Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Regulamin Newslettera dystrybuowanego przez sklep ManufakturaNatura.pl

 1. Witryna http://manufakturanatura.com umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Olki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgłobicach (kod pocztowy: 33-113) przy ul. Zgłobickiej 30 (dalej: manufakturanatura.com )
 2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.
 3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje na tematy publicystyczne i gospodarcze, w szczególności koncentrujące się wokół branży public raletions. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Proto.pl, jak i jej partnerów.
 4. Wiadomości newslettera są wysyłane w jednym z dwóch wariantów (warianty do wyboru podczas zapisywania się do newslettera) – codziennym i tygodniowym.
 5. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres mn@manufakturanatura.com, manufakturanatura.com podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.
 7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Olki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgłobicach (kod pocztowy: 33-113) przy ul. Zgłobickiej 30 .
 8. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz pracodawcy).
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.
 10. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Przysługuje Państwu prawo do:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 5. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres mn@manufakturanatura.com. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera. 
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku.